Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$pokaz_galerie is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Portal.php on line 253

Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$connections is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Skladniki.php on line 1708
Spalanie śmieci na działkach trzeba ukrócić
×
logo
pomiary
logo

Spalanie śmieci na działkach trzeba ukrócić

Sezon jesienny już za progierm. Wraz z nim, oprócz smogu z kominów, przyjdzie nam wdychać trujące dymy z ognisk rozpalanych przez porządkujących ogródki działkowiczów.
Sezon jesienny już za progierm. Wraz z nim, oprócz smogu z kominów, przyjdzie nam wdychać trujące dymy z ognisk rozpalanych przez porządkujących ogródki działkowiczów. A spalanie odpadów zielonych to wykroczenie - grozi za to do 500 zł mandatu. Magistrat planuje systemowe ukrócenie tego procederu.
 
Dolnośląski Alarm Smogowy zwrócił się przed paroma miesiącami do spółki miejskiej Wrocławskie Mieszkania z propozycją uregulowania kwestii spalania odpadów zielonych na działkach administrowanych przez Gminę Wrocław. 
 
Zaproponowaliśmy wprowadzenie do umów dzierżawy działek zapisów umożliwiających nałożenie kary umównej, a także konfiskatę działki (wypowiedzenie umowy) w przypadku nieprzestrzegania przepisów zakazujących spalania śmieci (także zielonych). Podobne rozwiązania mogłby wprowadzić u siebie inni zarządcy ogródków działkowych - dla naszego zdrowia.
 
Na nasze pismo przyszła pozytywna odpowiedź - patrz poniżej.

 
Pani Monika Tendaj-Bielawska 
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny spółki Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.
ul. Reja 53-55,  50-343 Wrocław
 
Szanowna Pani Prezes,
 
W imieniu Dolnośląskiego Alarmu Smogowego uprzejmie prosimy o wprowadzenie do umów na dzierżawę ogródków działkowych zapisów umożliwiających ukrócenie spalania śmieci na terenach dzierżawionych od Gminy Wrocław. 
 
Uzasadnienie:
Spalanie odpadów zielonych w ogródku lub na działce jest wykroczeniem, za które można nałożyć mandat w wysokości do 500 zł. Zgodnie z art. 155 ustawy o odpadach nakłada się obowiązek termicznego przekształcania odpadów wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współ-spalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31. 
 
Art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach mówi zaś, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. We Wrocławiu obowiązuje uchwała nr XXXII/1089/09 Rady Miejskiej Wrocławia z  dnia 19 marca 2009 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia, która nakłada obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, z uwzględnieniem odpadów zielonych. Art. 191 ustawy o odpadach mówi, że ten, kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny. Podsumowując, spalanie pozostałości roślinnych powstających na terenach ogródków działkowych, parków i ogrodów jest zakazane i grozi za to mandat do 500 zł.
 
Wrocław jest zaliczany do grona miast o najgorszej jakości powietrza, nie tylko w kraju ale i na arenie europejskiej. Głównie na skutek spalania węgla, drewna oraz odpadów średnio w roku mamy ponad 70 dni (czyli ok. 2-3 miesięcy) z przekroczeniami norm zapylenia powietrza. Przekłada się to bezpośrednio na zdrowie – zgodnie z obliczeniami naukowców we Wrocławiu umiera rocznie ok. 1000 osób na skutek zanieczyszczonego powietrza. Dlatego tak ważne jest reagowanie i przeciwdziałanie wszelkim przejawom niskiej emisji, czyli spalaniu paliw stałych przez indywidualnych mieszkańców. 
 
Jako inicjatywa społeczna zajmująca się problemem zanieczyszczonego powietrza otrzymujemy od mieszkańców miasta dużo doniesień o spalaniu śmieci na terenach należących do miasta – ogródkach działkowych – zwłaszcza w sezonie od wiosny do jesieni. Ten powszechny proceder jest szczególnie dotkliwy i niebezpieczny na jesień i na wiosnę, gdyż pokrywa się z sezonem grzewczym, co powoduje dodatkową kumulację zanieczyszczeń w powietrzu. W czasie występowania inwersji termicznej, przy dniach bezwietrznych, czy niskim ciśnieniu, jedno ognisko (często zasilane mokrym drewnem czy liśćmi) potrafi zadymić całą dzielnicę. 
 
Mając na uwadze powyższe uważamy, iż działająca w imieniu Gminy Wrocław spółka Wrocławskie Mieszkania powinna poinformować osoby dzierżawiące ogródki działkowe o zakazie spalania odpadów (w tym zielonych) oraz zmienić uwarunkowania prawne zmierzające do ukrócenia tego nagminnego procederu.
 
Propozycja zapisu:
Z uwagi na zbyt ogólne zapisy w obecnym wzorze umowy dzierżawy ogródków działkowych (w par. 6) proponujemy aneksowanie wszystkich już umów zawartych na dzierżawę ogródków, a także uzupełninie wzoru umowy o poniższy paragraf. Jednocześnie prosimy o ujednolicenie całej umowy w oparciu o ten paragraf – zwłaszcza w punktach dotyczących kar umownych oraz warunków wypowiedzenia umowy.
 
§ X
1. Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu spalania odpadów – także zielonych (liści, drewna, czy roślin). 
2. W przypadku pierwszego udokumentowanego przez służby kontrolne gminy lub policję procederu spalania odpadów na terenie dzierżawionym, Dzierżawca zostanie obciążony karą umowną. W przypadku ponownego stwierdzenia spalania śmieci, umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana.
3. Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów zielonych – umieszczania ich w dedykowanych kontenerach lub w dedykowanych brązowych workach. 
4. Odpady zielone i kuchenne Dzierżawca może kompostować w przydomowych kompostownikach, o ile zostanie zapewniony prawidłowy przebieg procesu kompostowania w warunkach tlenowych.
 
Z poważaniem w imieniu Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Radosław Gawlik

Szanowny Panie,

nawiązując do Pana wystąpienia z dnia 7 sierpnia 2017 roku, uprzejmie informujemy, że również dostrzegamy, jak duże zagrożenie dla czystości powietrza stanowi spalanie odpadów na terenach zewnętrznych. Tak jak Pan uważamy, że proceder ten powinien być piętnowany wśród naszej społeczności.
 
Dlatego w nasze działania podejmowane w celu walki z zanieczyszczeniem powietrza w naszym mieście włączamy przedsięwzięcia uświadamiające dzierżawcom ogródków warzywno - kwiatowych polegające na informowaniu o skutkach, jakie dla naszej społeczności powoduje palenie śmieci. W czasie spotkań z mieszkańcami tej części Miasta, którą mamy powierzoną do wykonywania czynności zarządzania, informujemy o możliwości kompostowania i gromadzenia odpadów zielonych w specjalnych, przeznaczonych do tego workach ( które - jeżeli zachodzi taka potrzeba - dajemy naszym klientom). Przypominamy im też o sankcjach, które mogą być wobec nich zastosowane w przypadku palenia śmieci, w tym pozostałości roślinnych. Planujemy dotrzeć z tymi informacjami do wszystkich użytkowników ogródków warzywno-kwiatowych do końca tego roku. 
 
Dokonaliśmy analizy prawnej Pańskiej propozycji dotyczącej wprowadzenia zakazu palenia śmieci i kar umownych do umów dzierżaw ogródków warzywno-kwiatowych i podjęliśmy decyzję o zastosowaniu tych zapisów.
 
Nowe wykazy nieruchomości oddawanych w dzierżawę z przeznaczeniem na ogródki warzywno-kwiatowe będą publikowane z wzorem umowy uwzględniającym zapisy o zakazie palenia śmieci. Ze względów organizacyjnych zmiana dotychczas zawartych umów nie jest obecnie możliwa. 
 
Jeśli tylko zachodzi potrzeba przekazania ważnych społecznie informacji mieszkańcom Wrocławia, będących naszymi klientami, pozostajemy oczywiście do dyspozycji. 
 
Juliusz Zieliński, Wiceprezes Zarządu
 

uchwały anysmogowe

Pismo Piotra Woźnego Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Programu CZYSTE POWIETRZE do Roberta Ostrowskiego, Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i (...)
Przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS) po raz kolejny zlecił badania opinii publicznej.
Wrocław to piękne i dumne miasto, którego najcenniejszą wartością są jego mieszkańcy. Nie stać na marnotrawienie ich życia i zdrowia. (...)
DAS złożył 19.03.2019r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pytania dotyczyły sposbu ogrzewania budynków i ich zabezpieczenia termicznego.
Wdrażanie dolnośląskich uchwał antysmogowych wymaga aktywnego zaangażowania władz gminy, zwłaszcza w sferze kontroli ich zapisów. Obowiązujące w Polsce prawo daje (...)
Andrzej Guła: Mam dla Was dwie wiadomości – jedną dobrą, drugą złą. Dobra jest taka, że pod presją ruchu antysmogowego, samorządów (...)
Ustawa o elektromobilności nie ułatwi walki ze smogiem w polskich miast. Dlaczego? Bo jest zbyt restrykcyjna i samorządy nie będą (...)
1 lipca tego roku weszły w życie pierwsze zapisy dolnośląskich uchwał antysmogowych: w piecach nie wolno już spalać odpadów węglowych, (...)
więcej

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl